Skip to main content

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Όροι σχολικής επιβράβευσης για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και μέλλον χωρίς απόβλητα» και ειδικότερα στην Ανακύκλωση Μπαταριών για το Σχολικό Έτος 2023-2024.

Η «NoWaste21»  είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός με σκοπό την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Πρόληψης – Επαναχρησιμοποίησης – Ανακύκλωσης των στερεών αποβλήτων και της Κυκλικής Οικονομίας.  Στο πλαίσιο του σκοπού της αναπτύσσει προγράμματα εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής αγωγής, σε συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Ήδη η «NoWaste21»  πραγματοποιεί σε σχολεία της ελληνικής επικράτειας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Μέλλον χωρίς απόβλητα». H «Nowaste21» έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος κατά το σχολικό έτος 2023-2024 δυνάμει της υπ’ αρ. 62/6.10.23 απόφασης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του υπ’ αρ. πρωτ. Φ1Α/ΔΖ/112779/129684/Δ7/10.11.2023 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Π.Ε. Δ.Ε Ε.Α του Υ.ΠΑ.Θ.

Η ΑΦΗΣ  οργανώνει το μοναδικό εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών (στο εξής ΗΣ&Σ). Με την υπ’ αρ. πρωτ. 165.2/06.03.2020 απόφαση (ΑΔΑ: Ψ5ΙΑ46Ψ8ΟΖ-8ΚΛ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που ελήφθη κατά τη 165η συνεδρίαση της 6.3.2020, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 179.10/14.04.2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΑΝ αρ. πρωτ 1918_2021 ( ΑΔΑ: ΡΡΧΨ46Ψ8ΟΖ- ΙΕΓ) χορηγήθηκε νέα ανανέωση της έγκρισης του Συστήματος. Βάσει του άρθρου 27 Ν. 4819/2021  προβλέπεται ότι από 1/9/2022 κάθε δημόσια και ιδιωτική σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαθέτει κάδους ή περιέκτες σε συγκεκριμένα σημεία του σχολικού συγκροτήματος για τη χωριστή συλλογή αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών, με σκοπό την ανακύκλωση. Αρμόδιο, βάσει της άνω διάταξης 27 παρ. 1, για την προμήθεια και τοποθέτηση των κάδων και περιεκτών στις δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και για τη συλλογή των αποβλήτων είναι το ΣΣΕΔ ΑΦΗΣ. Η ΑΦΗΣ αναπτύσσει δράσεις για την εφαρμογή της νομοθεσίας και δη του άρθρου 7 Ν. 4819/2021, την προώθηση της χωριστής συλλογής των μπαταριών, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των μαθητών για την ανακύκλωση των φορητών μπαταριών και την κυκλική οικονομία.

 

Σκοπός της επιβράβευσης του προγράμματος «Κυκλική Οικονομία και μέλλον χωρίς απόβλητα»:

Σκοπός του προγράμματος είναι να ενημερώσουμε, ευαισθητοποιήσουμε και να κεντρίσουμε το ενδιαφέρον των μαθητών και κατ’ επέκταση να κινητοποιήσουμε τα παιδιά ώστε να κατανοήσουν την σημασία της χωριστής συλλογής και να ενστερνιστούν την συνήθεια της ανακύκλωσης μπαταριών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας, την ευαισθητοποίησή της στην ανακύκλωση και τελικά την ενεργή συμμετοχή στην Κυκλική Οικονομία για ένα μέλλον χωρίς απόβλητα.

 

Τρόπος συμμετοχής:

Στο πλαίσιο της σχολικής επιβράβευσης για την συλλογή αποβλήτων φορητών ηλεκτρικών στηλών & συσσωρευτών και αναφορικά με την συμμετοχή σε αυτήν, καλούνται οι μαθητές σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς τους να συλλέξουν τις άδειες μπαταρίες από το σπίτι τους και να τις τοποθετήσουν στον ειδικό κάδο ΑΦΗΣ που θα βρουν στο σχολείο τους. Μόλις το περιεχόμενο του κάδου ξεπεράσει το μισό του ύψος, ένα αρμόδιο άτομο του εκάστοτε σχολείου θα επικοινωνεί με την ΑΦΗΣ, μέσω τηλεφωνικής κλήσης, email ή μέσω της ιστοσελίδας της ΑΦΗΣ www.afis.gr ώστε να ενημερώνει την ΑΦΗΣ για τον γεμάτο τους κάδο. Ο αδειοδοτημένος συλλέκτης-συνεργάτης της ΑΦΗΣ επισκέπτεται το σχολείο για άδειασμα και ζύγισμα του κάδου εντός 6-10 εργασίμων ημερών. Κατά το άδειασμα του κάδου ΑΦΗΣ, θα γίνει καταμέτρηση του βάρους των μπαταριών που συλλέχθησαν και τα κιλά θα προσμετρώνται στην συνολική συλλογή του εκάστοτε σχολείου.

Μετά το άδειασμα του κάδου ΑΦΗΣ, το σχολείο ξεκινάει να γεμίζει εκ νέου τον κάδο ΑΦΗΣ όσο το πρόγραμμα βρίσκεται σε ισχύ. Η ΑΦΗΣ επικαιροποιεί το συνολικό βάρος των μπαταριών που συλλέχθηκαν και εκδίδει ηλεκτρονικό πιστοποιητικό αποκομιδής.

Συμμετοχή μπορούν να υποβάλουν όλα τα Δημοτικά σχολεία της χώρας (ιδιωτικά και δημόσια).

 

Υποβολή Αιτήσεων:

  • Συμπλήρωση φόρμας από το εκάστοτε σχολείο που επιθυμεί να λάβει μέρος στην επιβράβευση για την κινητοποίηση των μαθητών. Η φόρμα συμμετοχής είναι αναρτημένη στο site της ΑΦΗΣ afis-kinigoi.gr

 

  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή είναι το σχολείο να διαθέτει τον κάδο της ΑΦΗΣ. Στην περίπτωση δεν τον διαθέτει, μπορεί να υποβάλλει το σχετικό αίτημα για έναν δωρεάν κάδο μέσω του παρακάτω συνδέσμου.

https://afis.gr/simeia-syllogis/aitisi-dorean-kadoy/

και επιπλέον να συμπληρώσει την φόρμα συμμετοχής στο site της ΑΦΗΣ afis-kinigoi.gr.

 

Χρονική διάρκεια:

Η επιβράβευση για το πρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και μέλλον χωρίς απόβλητα»  ισχύει για ολόκληρη την σχολική χρονιά 2023/2024. Η ανακοίνωση των σχολείων που θα επιβραβευθούν με τα έπαθλα θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2024.

 

Επιπρόσθετα οφέλη των μαθητών/μαθητριών από την συμμετοχή του σχολείου τους στο πρόγραμμα  «Κυκλική Οικονομία και μέλλον χωρίς απόβλητα» και στην επιβράβευση της ΑΦΗΣ:

  • Η κατανόηση και η δημιουργία κινήτρων στους μαθητές για τη συμβολή τους στην προστασία του Περιβάλλοντος, της Δημόσιας Υγείας, της κυκλικής Οικονομίας καθώς επίσης και της Κλιματικής Αλλαγής μέσω της ανακύκλωσης των αποβλήτων φορητών μπαταριών.
  • Να εφαρμόσουν τις αρχές της ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή για το γενικότερο όφελος της κοινωνίας.
  • Να αντιληφθούν την καθοριστική σημασία για την ανακύκλωση της συμμετοχής του κάθε μέλους του σχολείου, της οικογένειας κ.λπ.
  • Η ποικιλόμορφη και ποικιλόχρωμη εμφάνιση των μπαταριών προκαλεί το ενδιαφέρον των παιδιών και μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στο πρόγραμμα μπορούν να αποτελέσουν πηγή πίεσης τόσο για του τους γονείς όσο και για το ευρύτερο οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον.
  • Να αποτελέσουν τους εκπροσώπους του θετικού μηνύματος της ανακύκλωσης και να ενθαρρυνθεί το αίσθημα του εθελοντισμού στους μαθητές/μαθήτριες.

 

Συμμετοχή στην επιβράβευση:

Η συμμετοχή στην επιβράβευση της ΑΦΗΣ πραγματοποιείται σε επίπεδο Δημοτικού σχολείου και είναι προαιρετική. Προκειμένου η συμμετοχή του σχολείου να είναι έγκυρη, υπάρχει απαραίτητη προϋπόθεση το σχολείο που επιθυμεί να συμμετάσχει να επισκεφθεί την σελίδα  www.afis-kinigoi.gr και να συμπληρώσει την ηλεκτρονική φόρμα συμμετοχής με όλα τα σχετικά, υποχρεωτικά παιδία.

Στην περίπτωση που ένα σχολείο επιθυμεί να λάβει συμμετοχή και δεν διαθέτει ήδη ειδικό κάδο ΑΦΗΣ, θα απαιτείται να υποβάλλει επιπλέον το σχετικό αίτημα για έναν δωρεάν κάδο, συμπληρώνοντας τα στοιχεία του σχολείου στην ηλεκτρονική φόρμα του site της ΑΦΗΣ στο:  https://afis.gr/simeia-syllogis/aitisi-dorean-kadoy/

 

Αξιολόγηση συμμετοχών:

Η αξιολόγηση των συμμετοχών αφορά στο βάρος (kg) συλλογής αποβλήτων φορητών μπαταριών. Πιο συγκεκριμένα και για λόγους δίκαιης αξιολόγησης των σχολείων, παρακάτω παραθέτουμε τις κατηγορίες, βάσει πληθυσμού των παιδιών ανά σχολείο, ως εξής:

α) Κατηγορία: Σχολεία με 1-50 παιδιά,

β) Κατηγορία: Σχολεία με 51-100 παιδιά

γ) Κατηγορία: Σχολεία με 101-200 παιδιά

δ) Κατηγορία:  Σχολεία με 201-300 παιδιά

3) Κατηγορία:  Σχολεία με 301+ παιδιά

 

Έπαθλα:

Θα υπάρξουν δύο (2) διαφορετικά είδη επάθλων.

Το πρώτο θα εξαρτάται από το αν κάθε σχολείο έχει επιτύχει τον στόχο της κατηγορίας του σε βάρος (kg) συλλογής μπαταριών στην διάρκεια της ισχύς της σχολικής Επιβράβευσης. Κάθε σχολείο που πετυχαίνει τον στόχο της κατηγορίας του θα επιβραβεύεται αυτομάτως με τετράδιο & στυλό για κάθε μαθητή.

Πιο συγκεκριμένα:

α) Κατηγορία: Σχολεία με 1-50 παιδιά  -> Στόχος:  50 κιλά

β) Κατηγορία: Σχολεία με 51-100 παιδιά  -> Στόχος:  100 κιλά

γ) Κατηγορία: Σχολεία με 101-200 παιδιά  -> Στόχος:  200 κιλά

δ) Κατηγορία:  Σχολεία με 201-300 παιδιά  -> Στόχος:  300 κιλά

3) Κατηγορία:  Σχολεία με 301+ παιδιά  -> Στόχος:  400 κιλά

 

Ταυτόχρονα, κάθε σχολείο που θα πετυχαίνει τον στόχο της κατηγορίας του θα μπαίνει στην κλήρωση για ένα από τα μεγάλα έπαθλα:

  • X5 Σύστημα προβολής (1 τμχ. ανά νικητή)
  • X5 Διαδραστική οθόνη (1 τμχ. ανά νικητή)
  • X5 Basketballs (3 τμχ. ανά νικητή, για 5 νικητήρια σχολεία της κλήρωσης)

Τα παραπάνω αποτελούν το δεύτερο πιθανό έπαθλο που θα κερδίσουν τα δημοτικά σχολεία που θα κληρωθούν.

 

Για την πλέον κινητοποίηση των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού, κάθε επιπλέον φορά (2η, 3η, κλπ) που ένα σχολείο θα επιτυγχάνει τον στόχο της κατηγορίας του σε κιλά, θα μπαίνει μια επιπλέον φορά στην κλήρωση (2η, 3η, κλπ), αυξάνοντας τις πιθανότητες να κερδίσει ένα από τα μεγάλα έπαθλα της κλήρωσης.

Τέλος, σε κάθε κατηγορία, το σχολείο που θα επιτυγχάνει τον μέγιστο αριθμό κιλών συλλογής μπαταριών, θα κερδίσει αυτομάτως έναν ειδικό προστατευτικό τάπητα ασφαλείας από ανακυκλωμένα ελαστικά (rubber floor) για το σχολείο (έως 80 τ.μ. ανά σχολείο).

 

Πνευματικά δικαιώματα:

Σημειώνεται ότι ο διαγωνισμός δεν συνδέεται με τη δημιουργία ατομικών ή συλλογικών έργων οιασδήποτε μορφής τα οποία αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και για τον λόγο αυτό δεν έχει εφαρμογή εν προκειμένω ο Ν. 2121/1993 «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα»  [ΦΕΚ 25/Α/04-03-1993].